Lua 1.2

PHÂN BÓN CHUYÊN DÙNG CHO LÚA ĐỢT 1 & ĐỢT 2

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHẦN:

N:………………………………………….. 20,1%

P2O5:……………………………………… 12,1%

K:……………………………………………. 7,1%

CaO:……………………………………….. 0,1%

MgO:……………………………………… 0,05%

SiO2:……………………………………. 0,025%

Fe: 10ppm; Cu:5ppm; Zn: 5ppm; B: 10ppm.

Hướng dẫn sử dụng

-         Lúa cao sản ngắn ngày:

  • Bón thúc cây con (sau sạ 7-10 ngày hoặc lót khi cấy): 150-200 kg/ha.
  • Bón thúc đẻ nhánh (18-20 ngày sau sạ hoặc cấy): 150-200 kg/ha.

-         Lúa thơm (lúa mùa) dài ngày:

  • Bón lót khi cấy: 100-125 kg/ha.
  • Bón lót khi lúa bắt đàu đẻ nhánh: 100-125 kg/ha.