25-10-10
25-10-10

PHÂN BÓN NPK 25-10-10+TE

Trọng lượng: 0

Giá: 0 VNĐ

.

Product Description

THÀNH PHÀN

N:…………………………………………………….. 25%

P2O5:…………………………………………………. 10%

K2O:…………………………………………………. 10%

Bo:…………………………………………… 1000 ppm

Mg:…………………………………………….. 500 ppm

Fe:……………………………………………… 100 ppm

Mn:…………………………………………….. 100 ppm

Zn:……………………………………………… 500 ppm

Cu:…………………………………………….. 200 ppm

Hướng dẫn sử dụng

CÂY TRỒNG
LIỀU LƯỢNG VÀ THỞI ĐIỂM BÓN
Cà phê, hồ tiêu, ca su
-         Sau khi thu hoạch – nuôi trái.
-         200-300g/gốc/lần bón, tùy loại cây
Lúa
-         Bón thúc 1,2 ( 10, 20 ngày sau sạ ): 100-150kg/ha/lân bón
Cây ăn trái
-         Sau khi thu hoạch – nuôi trái.
-         Giúp to trái, bong trái, ngọt trái
-         200-300g/gốc/lần bón, tùy loại cây
Thanh long
-         Sau khi thu hoạch – nuôi trái.
-         Giúp to trái, bóng trá, ngọt trái – nuôi trái non: 300-400g/nọc/lần bón.
Cấy lấy củ, cây bắp, cây trồng khác
-         Bón  100-200kg/ha/lần bón, tùy lọai cây.